9. #MésCultura

CulturaVAL


Des de Compromís per Elx considerem la cultura com un dret ciutadà i un instrument per a iniciar el viatge cap a la societat del coneixement, canviant així el paradigma social, ecològic, econòmic i també cultural. Una transició que deixe arrere la cultura com a sinònim de despesa, d’oci i entreteniment, basada únicament, en la mercantilització economista del producte cultural i la construcció de grans contenidors culturals. I aposte perquè els conceptes cultura i cohesió social siguen indestriables. La cultura és un sector estratègic per a una economia social al servei de la ciutadania i un jaciment d’ocupació de qualitat, amb valor afegit i sostenible.

No es tracta, com ocorre actualment, de fer la programació d’un teatre o de diversos espais públics, sinó que l’objectiu de les polítiques culturals ha de ser l’aprofitament màxim del talent dels creadors i de les infraestructures culturals pròpies, necessitem impulsar un model de cultura creadora. ­ Per una estratègia dialogada:

­ Per la defensa del nostre patrimoni.

­ Per unes dotacions culturals més aprofitades.

­ Per la promoció de la cultura creativa.

1. Desenvolupament d’un pla estratègic cultural de la ciutat. Definició d’expectatives,impactes socials, prioritats, inventari d’infraestuctures barri per barri i pedania per pedania, propostes i marc de seguiment i desenvolupament del mateix.

2. Introducció dels informes d’impacte social. Per a un millor desenvolupament de les polítiques abans d’executar­les o en execució i per al seguiment i control dels impactes en els ciutadans i en els actor socials. Cal avaluar si les polítiques estan aconseguint les finalitats esperades o no, donant peu a definir les correccions oportunes, per tal de millorar l’impacte social de les mateixes. En este sentit, la política de preus públics haurà de tindre la seua importància en el marc d’estos informes.

3. Pla de rehabilitació i recuperació del Patrimoni Històric­Artístic. Inventariar, catalogar, protegir i potenciar el patrimoni industrial, artístic, arquitectònic i històric propi. Recuperació d’edificis singulars com a dotacions públiques, principalment, culturals o socials.

4. Reivindicació continua del retorn permanent i definitiu de la Dama d’Elx al MAHE i creació d’un centre d’interpretació de la cultura Ibèrica. Cal nomenar arqueòleg municipal, per donar sentit a esta reinvidicació històrica, així com impulsar l’estudi i el coneixement de l’Alcudia, arribant als convenis i acords oportuns amb la Universitat d’Alcant i la UMH.

5. Pla per la difusió de la cultura de l’oasi, associada al nostre Palmerar Patrimoni de la Humanitat.

6. Protecció, foment i recuperació de les tradicions pròpies, aquelles què ens fan únics al món. Caldrà desenvolupar un catàleg propi de tradicions d’Elx i fomentar el seu coneixement entre la ciutadania.

7. Protecció i promoció de la cultura associada al camp d’Elx.

8. Museus: Fomentar el coneixement de la xarxa de museus de la ciutat. Dissenyant un pla específic per al coneixement dels museus, on es definisquen les seues pròpies necessitats així com el seu encaix en la ciutat.

9. Sales i espais culturals: Millorar l’accessibilitat de la ciutadania en general als espais culturals, facilitant espais per assajos, així com fomentar el seu ús entre els creadors i també, garantir que tinguen el corresponent espai dins de l’oferta pública cultural de la ciutat. Fomentar i dissenyar a cada barri i pedània plans d’acció culturals. Que incloguen actuacions a l’aire lliure i l’ús dels centres socials.

10. Fomentar l’autogestió d’espais culturals per part dels propis creadors, per tal de complementar l’oferta cultural municipal.

11. Reactivar l’oferta cultural de l’Escorxador.

12. Biblioteques: Cal definir un Pla per a renovar i millorar el fons literari i audiovisual de les biblioteques. Cal fomentar el coneixement de les biblioteques entre els ciutadans, establir un mapa de biblioteques, i en el seu cas millorar i ampliar la seua presència barri a barri i pedania per pedania.Definir i impulsar plans d’animació per al foment de la lectura entre els infants i la tercera edat.

13. Llengua: Cal impulsar l’ús creatiu i cultural del valencià, dotant d’espais propis a tots aquells creadors que en facen ús, a més de la creació i/o recuperació de concursos i premis en diversos àmbits. S’haurà d’impulsar i fomentar l’oferta generalista del valencià als principals espais i festivals de la ciutat, per tal de crear una oferta cultural apropiada a la necessitat social existent.

14. Festivals i premis: Definir, dintre del pla estratègic cultural, un pla per als festivals, on es tinga en compte el seu impacte social i econòmic, així com el seu finançament i la seua necessitat vista l’oferta cultural global.

15. Cinema: Protegir i promocionar el festival de Cinema d’Elx, arribant als acords que calguen amb la CAM per possibilitar la seua continuïtat. Millorar la filmoteca, oferint programació en VOS.

16. Literatura: Recuperació del premi de literatura Ciutat d’Elx.

17. Festival Medieval: S’haurà d’introduir al festival la necessitat de fomentar al carrer activitats tradicionals valencianes, per cert pròpies de la nostra cultura: muixerangues, dimonis, correfocs, etc.

18. Creació de l’Oficina d’Iniciatives Culturals, per tal de fomentar la participació activa dels creadors, tant en la recuperació d’espais com en la seua pròpia gestió. L’objectiu a mitjà i llarg termini seria la creació d’espais autogestionats pels propis creadors, amb l’assessorament municipal que puga ser necessari.

19. Impulsar un laboratori d’artistes. Per a fomentar una millor formació a tots nivells i sobretot per fomentar l’existència d’una pedrera artística. Es desenvoluparan cursos de les diferents arts, aprofitant les infraestructures existents a cada barri.

20. Fomentar una taula sectorial cultural amb la UMH per tal de millorar la implicació de la nostra universitat en la vida cultural de la ciutat.

21. Comunicació cultural: Caldrà definir una estrategia de comunicació cultural a la ciutat, tant per a la oferta pública com a la oferta privada. S’haurà de contemplar la creació de webs i apps municipals on els ciutadans tinguen un ràpid accés a l’oferta d’oci cultural. En este sentit, caldrà també impulsar el bon ús de l’Agenda Municipal a les ràdios i televisions locals. Creació d’una AGENDA CULTURAL, per coordinar propostes dels centres culturals independents, les programacions de l’Ajuntament, les programacions de barris i pedanis, exposicions, cinema, etc.


BotonInicio ideas