7. #MésCampD’Elx

CampD'ElxVAL


A Compromís per Elx volem situar l’agricultura al centre de les polítiques ambientals i socials, per tal de promoure un canvi cap a un desenvolupament més sostenible, equitatiu i equilibrat.

Comptem amb un espai rural de gran valor que es concreta en una rica cultura agrícola i hidràulica, a la que se sumen el patrimoni arquitectònic i gastronòmic i un evident potencial en l’àmbit del turisme sostenible. El repte de les administracions públiques passa per protegir els valors naturals i culturals amb l’activitat rural i l’ús social del territori. Per això, entenem que les polítiques municipals han de fer­se des del punt de vista del desenvolupament sostenible i donant coherència a la diversitat d’activitats del Camp d’Elx, a través d’un pla d’usos. Per tal d’aconseguir­ho proposem: ­ Des del punt de vista urbanístic. ­ Des del punt de vista de la producció agrícola. ­ Des del punt de vista cultural. ­ Des del punt de vista turístic. ­ Des del punt de vista de l’habitabilitat.

1. Determinar què part del terme municipal s’ha de destinar a l’agricultura en els pròxims 20/30 anys, fixant les categories de protecció associades a l’ús agrícola.

2. Promoció dels valors afegits en els productes rurals, recolzant la imatge de marca del Camp d’Elx.

3. Suport a la comercialització i consum de la producció local, especialment de la producció ecològica.

4. Establiment d’un banc de terres local per facilitar l’arrendament o compra­venda de parcel·les abandonades per part d’agricultors joves o en actiu.

5. Implantació de subvencions municipals, a través de la Diputació Provincial, a explotacions agràries en perfecte estat de cultiu.

6. Incentiu des de l’àmbit municipal la modernització de les explotacions agràries i nous cultius.

7. Suport municipal per a que la magrana mollar reba la distinció de Denominació d’Origen Protegida.

8. Posada en valor i conservació del patrimoni hidràulic, mantenint els sistemes de reg tradicionals i defensant la xarxa de sèquies i assarbs com a eixos vertebradors del territori.

9. Recuperació de la ruta de l’Aigua.

10. Posada en marxa canals d’assessorament per a la rehabilitació d’antigues construccions del Camp d’Elx i construcció d’obra nova.

11. Promoció dels béns immobles inclosos al Catàleg de Béns Immobles Etnològics de la Comunitat Valenciana.

12. Aprovació del Catàleg d’Elements Vegetals Singulars que permeta la seua conservació.

13. Pla de Promoció del Camp d’Elx en les escoles.

14. Visibilitzar en major mesura el turisme rural dins de la marca Turisme d’Elx.

15. Coordinar i completar les diferents ofertes turístiques del municipi tenint en compte la potencialitat del turisme rural, un fet que, a més, ajudaria a augmentar la xifra de pernoctacions a Elx.

16. Millorar les connexions mitjançant transport públic des del casc urbà fins a punts d’interès situats en el Camp d’Elx: El Parc Natural del Fondo, El Pantà, el Clot de Galvany, el museu de l’Alcúdia o el museu agrícola de Pusol, entre altres.

17. Millorar la senyalització de les vies i camins del Camp d’Elx.

18. Garantir una correcta neteja d’estes vies i una correcta distribució dels contenidors de residus.

19. Treballar pel reconeixement de la fitoevaporació com a sistema de depuració de les aigües.


BotonInicio ideas