5. #MésEconomia/#MésOcupació

EconomiaOcupaciónVAL


Per a Compromís per Elx la lluita contra la desocupació i la promoció de l’activitat econòmica generadora de llocs de treball és la prioritat. A data de decembre de 2014 disposavem d’una població activa de 101.390 persones i una afiliació a la Seguretat Social de 69.567 persones, de manera que la taxa d’atur es situava en un 31,39% (31.823 persones). Més del 55% de les persones aturades (17.930) no cobra cap tipus de subsidi i els recursos d’estalvi propí i de la família ja s’han acabat.

 • Farem de l’Ajuntament d’Elx un agent actiu contra l’atur i per la generació d’ocupació sostenible i de qualitat des de cadascuna de les Regidories.
 • Fomentarem el diàleg entre els agents socials i econòmics del municipi i treballarem per la implicació de les institucions locals de tot tipus.
 • Exigirem més recursos de les administracions provincial, autonòmica, estatal i europea.
 • Reclamarem la descentralització de les polítiques d’ocupació al territori, potenciant aquest àmbit com instrument de planificació, de desenvolupament econòmic i d’interlocució.
 1. Redacció d’un pla estratègic de mesures urgents i de mitjà termini per l’Ocupació.
 2. Desenvolupament d’un pla de xoc contra l’atur juvenil i polítiques actives d’inserció i itineraris de suport integral a persones i col·lectius amb dificultats altes d’inclusió laboral.
 3. Reactivació del Consell Econòmic i Social amb una composició plural.
 4. Posada en marxa de programes de suport a l’economia verda, social i solidària.
 5. Creació de plans de millora urbana i rehabilitació de barris i edificis com a espais de creació d’ocupació amb els incentius fiscals adequats.
 6. Reorientació de l’Oficina Municipal de l’Emprenedor per aconseguir una major interactuació amb el teixit industrial i laboral local i afavorir noves iniciatives en l’economia social, del Bé Comú o de treball autònom en els sectors emergents i d’alt contingut mediambiental.
 7. Creació d’un Observatori Socio-Laboral, amb participació del agents socials i del SERVEF, que actue com detector permanent de les necessitats del mon laboral del municipi.
 8. Creació de l’observatori de la Responsabilitat Social entre Ajuntament, sindicats, empresaris i UMH per promoure la Responsabilitat Social a les empreses .
 9. Implantació d’incentius en els processos de contractació pública que primen a les empreses que acomplesquen la Guia de Bones Pràctiques, que s’ha de redactar, en el marc del codi ètic de la ciutat.
 10. Impulsar la creació des de la Universitat i la Generalitat d’una Escola de Comerç i Negoci, d’un Centre Integral del Calcer (comptant amb INESCOP) i d’un Centre d’investigació i Formació Agraria.

Per sectors:

Activitat industrial: Tractament especial al sector del calçat, donant suport a la investigació, a la qualificació i a la promoció i treballant per la legalització d’activitats, el foment de les bones pràctiques i la creació del museu del Calçat.

Sòl industrial: Urgent revisió del PGOU actual amb avaluació racional de les necessitats de sol dedicat a l’activitat industrial amb criteris d’idoneïtat i de sostenibilitat.

Producció energètica: Foment de la implantació d’instal·lacions de producció particular o industrial d’energies netes (solar, biomasa, eòlica, etc) com a sector de  generació d’activitat i ocupació així com de centres d’investigació lligats a la Universitat o altres institucions.

Activitat Agrícola: Aprofundir en el potencial d’este sector apostant per la modernització agrícola, suport a la comercialització i consum de la producció local, especialment l’ecològica, així com la formació i investigació.

Activitat comercial i de serveis: Apostar per la modernització dels mercats municipals i impulsar-los com a zones motors de comerç als diferents barris, reorientació dels mercats ambulants com a complementaris de les xarxes comercials dels barris i pedanies, plantejar IFA com a motor de dinamització i atracció del comerç a la zona I a l’exterior.

Activitat Turística: Creació de marca turística pròpia que aprofite el potencial de turisme de platja i gastronòmic i també el de l’agroturisme i turisme mediambiental amb criteris de sostenibilitat. Posada en valor del turisme cultural i comercial.

Activitat d’atenció social: Foment de l’activitat derivada d’una correcta atenció social que millore la qualitat de vida de les persones: aplicació de la llei de dependència, atenció a persones majors o afectades d’enfermetats llargues, així com serveis d’acompanyament, entre altres.

HISENDA LOCAL

Basarem la gestió de la Hisenda Local en la transparència, la honestedat, la sobrietat i la participació i buscarem la sostenibilitat pressupostària, social i mediambiental amb consensos amples als organismes de participació social i amb els agents socials implicats.

 1. Reclamarem la millora de les transferències directes de l’estat i optimitzarem les aportacions de la resta d’administracions, amb un organisme municipal horitzontal encarregat específicament del tema.
 2. Auditoria de les aportacions municipals a competències d’altres administracions.
 3. Auditoria del deute municipal reclamant uns tipus d’interès d’acord amb la situació actual del preu dels diners i una reestructuració de les obligacions derivades del pla d’estabilitat que permeta a l’Ajuntament actuar decididament en la reactivació econòmica i la creació d’ocupació.
 4. Compromís de no incrementar la pressió fiscal global durant tota la legislatura i fer que les taxes i preus públics seguisquen criteris socials i mediambientals.
 5. Establirem un mecanisme de pagament als proveïdors que no supere els 15 dies des de la presentació de la factura una vegada acabada i certificada la prestació.
 6. Els criteris de confecció dels pressupostos municipals i el que corresponga a inversions es determinaran amb els “Pressupostos participatius” sempre amb indicadors que faciliten el seu control i seguiment.
 7. Es concertarà amb les entitats cíviques i socials una Carta de Drets del Contribuent, que haurà de formar part del Codi Ètic de la ciutat.
 8. Les despeses en càrrecs polítics i de designació es publicaran a la web de transparència de l’ajuntament així com la resta de despeses municipals amb un nivell de detall que les faça totalment comprensibles.

BotonInicio ideas