3. #Participació

ParticipaciónVAL


Davant la crisi, més participació

Els processos de participació ciutadana ara són més importants que mai. Perquè la participació ciutadana pot ser una palanca per fer front a la crisi. La participació en l’àmbit local permet sumar esforços individuals i col·lectius, convida a la creativitat, aprofita els recursos del territori i el coneixement que dóna la proximitat, genera sinergies i dinàmiques de progrés col·lectiu.

Des de COMPROMÍS volem reivindicar la participació ciutadana i la millora de la qualitat democràtica per dues grans raons. En primer lloc perquè volem una ciutadania activa i compromesa amb els assumptes públics, perquè açò conforma una societat més crítica, responsable, autònoma i, en definitiva, més lliure. I en segon lloc perquè representa un factor essencial per al progrés social i econòmic de tota societat.

 • Elaborar codi d’ètica dels regidors i regidores, càrrecs eventuals, en tots els òrgans i organismes públics, empreses, cossos operatius i àrees
 • Aprovar una acció integral pel bon ús dels diners públics.
 • Impulsar la transparència administrativa total més enllà de complir amb els ítem que marca Transparència Internacional en el seu premi anual: Qualsevol document de l’administració s’ha de considerar com a patrimoni públic, com a propietat de la ciutadania.
 • Millores en l’accés ciutadà a la informació que tenen en el seu poder
 • Fer públic el patrimoni dels càrrecs públics i personal de confiança
 • Garantir que els Organismes Autònoms i Empreses Municipals es regisquen pels mateixos principis de participació.
 • Garantir la pluralitat política en els òrgans de gestió, així com la representació de les persones usuàries i la representació sindical.
 • Ens comprometem amb la transparència i la informació en la xarxa..
 • Elaborar un pla de foment de l’associacionisme, amb un diagnòstic i avaluació de la realitat associativa a la ciutat, compartit amb les mateixes entitats.
 • Promocionar i donar suport a la cooperació entre entitats, així com a la creació de plataformes o coordinadores d’entitats.
 • Contribuir a difondre i promocionar el teixit associatiu de la ciutat i les activitats que duen a terme.
 • Promocionar la participació en la gestió de serveis de proximitat (socials, sanitaris, esportius, culturals…) perfeccionant models que ja existeixen en els centres educatius (AMPA’s).
 • Facilitar la realització de consultes ciutadanes municipals impulsades per la mateixa ciutadania.
 • Elaboració del Pla municipal de participació que arreplegue l’estratègia global del govern en aquest àmbit, tenint presente tots els nivells, projectes i actors.
 • Impuls i desenvolupament del Reglament de Participació Ciutadana (Districtes, Defensa de la Ciutadania…).
 • Continuar impulsant el Pressupost Participatiu.
 • Celebració cada sis mesos d’un Ple Municipal on l’ordre del dia que es fixe amb propostes dels ciutadans, regulant el dret d’intervenció en els Plens per part dels veïns.
 • Implantació d’un Observatori de la Participació que juntament amb les associacions avalue i faça proposades de millora de la participació.

BotonInicio ideas