2. #Responsabilitat

ResponsabilidadVAL


A Compromís per Elx considerem que un bon govern ha de ser capaç d’impregnar de valors i principis a totes les seues polítiques, i establir mecanismes de diàleg i rendició de comptes amb la ciutadania, per això impulsarem la implantació de pràctiques de RESPONSABILITAT SOCIAL en l’administració pública. Considerem que la seua implantació a la vida municipal resulta imprescindible, per dos motius: (1) establir el cercle virtuós de les polítiques responsables al nostre municipi per tal de millorar la qualitat democràtica i (2) com a factor econòmic atraient, degut de la necessitat de les empreses de mantenir un comportament socialment responsable.

Com hem dit la gestió municipal requereix de principis i valors, per això cal definir els principals principis d’una GESTIÓ RESPONSABLE a implantar:

 • PRINCIPI 1: RENDICIÓ DE COMPTES: Objectiu: prevenir la repetició d’impactes negatius involuntaris i imprevistos, a través d’un sistema de rendició de comptes davant la ciutadania.
 • PRINCIPI 2.TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ. Les administracions públiques han de revelar de forma clara, precisa i completa la informació sobre les polítiques, decisions i activitats de les que són responsables.
 • PRINCIPI 3: COMPORTAMENT ÈTIC. Implica el respecte per les persones, animals i el medi ambient i el compromís de tractar el impacte de les seues activitats i decisions amb les parts interessades, és a dir amb la ciutadania i actors socials i econòmics en sentit ampli.
 • PRINCIPI 4: RESPECTE PELS INTERESSOS DELS ACTORS SOCIALS I ECONÒMICS. L’administració pública ha de respectar, considerar i respondre als interessos de les seues parts interessades, encara que no siguin amb les expectatives de la societat, als efectes de prevenir, modular i impedir impactes negatius en la societat.
 • PRINCIPI 5 i 6: RESPECTE AL PRINCIPI DE LEGALITAT I NORMES INTERNACIONALS. Com a contraposició a l’exercici arbitrari del poder.
 • PRINCIPI 7: RESPECTE ALS DRETS HUMANS. Les administrciones públiques han de promoure el respecte dels drets humans.

PROPOSTES CONCRETES D’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL ADAPTADA A LA RESPONSABILITAT SOCIAL.

 • Implantació de la Regidoria de Responsabilitat Social.
 1. Competències: Participació i responsabilitat social. Coordinar tota l’acció municipal per implementar les pràctiques derivades de la Responsabilitat Social i participació.
 2. Objectius: (1) Implantació de les pràctiques derivades de la Responsabilitat Social a tota l’organització (2) Control del desenvolupament del codi ètic. (3) Correcció de les males pràctiques (4) Implantació de les pràctiques derivades de la participació.
 • EL CODI ÈTIC de l’Ajuntament, dels seus membres i de les seves relacions amb tercers (ciutadans i contractistes). Aquest Codi Ètic actuarà com una mena de “Constitució Municipal” haurà de definir la manera en què els ciutadans volen que es comportin els actors implicats en l’Organització Política Municipal, en conseqüència, haurà de construir de manera participativa. Aquest Codi Ètic ha de construir conjuntament entre el CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT i el PLE, però tambén ha d’estar obert a tota la ciutadania.
 • L’ESTUDI D’IMPACTE SOCIAL. S’ha d’establir per ordenança municipal, la necessitat d’aprovar un Estudi d’Impacte Social per al desenvolupament de qualsevol projecte urbanístic d’iniciativa pública o privada o qualsevol altre projecte amb evident impacte sobre la ciutat, o davant de qualsevol contractació pública que tingui prevista una permanència superior al d’una legislatura.
 • La memòria anual de Responsabilitat Social. En nom a afavorir el control horitzontal de la pròpia administració, haurà de vigilar i valorar el compliment del Codi Ètic Municipal.
 • Potenciar la figura del Defensor del Ciutadà, als efectes d’establir un mecanisme de reclamació ciutadana àgil i que servixca per posar de manifest el incompliment del Codi Ètic.

S’haurà de reformar el REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA per diversos motius:

(1) Perquè la figura del DEFENSOR DEL CIUTADÀ sigui escollida directament pel CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT per un període de SIS ANYS, això per a una major independència, credibilitat social i una millor mediació social i (2) Per a més fer compatible l’Ordenança Municipal amb els principis indicats aquí i també amb els instruments que s’indiquen, establint els mecanismes per a la creació i modificació del Codi Étic i de l’ESTUDI D’IMPACTE SOCIAL.


BotonInicio ideas