14. #MésBenestar

BienestarVAL


Les polítiques de benestar social són un dels elements imprescindibles en l’acció de govern de qualsevol administració pública, i si ens referim als ajuntaments -l’administració més propera a la ciutadania- han de ser un dels seus eixos fonamentals.

– Donarem al sistema públic de serveis socials la màxima de les consideracions per ser el que assegura el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la seua vida.

– Implementarem diferents àrees perquè el benestar social i la urgència social en la qual estan immerses moltes famílies il·licitanes siga atallada i tractada adequadament.

Atenció Social Integradora

1. Garantirem a tots i totes l’ús de la ciutat i els seus serveis com un bé comú.

2. Treballarem per evitar la marginació dels col·lectius amb risc i recuperar per a la vida normal de la ciutat tots els drets als sectors actualment més marginats.

3. Exigència davant l’administració autonòmica i central d’un pla de renda mínima garantida i un programa de reinserció i d’atenció social.

4. Creació del consell municipal del Benestar Social com a òrgan fonamental de participació dels grups socials de l’àrea.

5. Desenvolupament d’una Carta de Drets Socials, com a manera d’expressar que solament per ser ciutadà es tenen uns drets socials.

6. Elaboració de plans integrals d’actuacions per barris i aposta per un model comunitari d’actuació, incorporant en els programes elements de solidaritat i democràcia participativa.

7. Increment de la despesa social en el pressupost municipal.

8. Potenciació i planificació de l’equip d’educadors socials per cada barri, la funció del qual siga acostar els serveis socials als barris.

9. Participació de les entitats socials i de defensa dels consumidors en la gestió i planificació dels equipaments, infraestructures i serveis de caràcter públic.

Una ciutat amable que responga a la crisi social

1. Construcció de centres soci-culturals: a la zona del cementeri, al Pla- Sector 5é, Cor de Jesús-Bisbe Siuri, San Antón-Ciutat Jardí i zona del camp de futbol.

2. Millora de la dotació professional i dels equips que intervenen en situacions d’infància amb risc.

3. Garantir que hi haja places necessàries en els diversos sectors especialitzats dels centres de dia, residències, etc.

4. Extensió del format d’escoles d’estiu a tots els períodes en els quals hi haja més d’una setmana de vacances escolars.

5. Promoció d’un centre o bé pisos tutelats per a l’allotjament de joves de més de 16 anys amb problemes d’inadaptació social, d’exclusió social o amb famílies desestructurades.

6. Aprofundir en la intervenció amb les toxicomanies, prioritzant la prevenció, elaborant estratègies per a la reducció dels problemes socials associats a la droga.


BotonInicio ideas