11. #MésEsport

DeporteVAL


L’esport és una activitat social universal i al mateix temps un instrument d’equilibri personal.

La seua pràctica s’ha de garantir a tothom siga quina siga la seua condició social, econòmica o personal. La pràctica de l’esport ha d’acompanyar l’ésser humà des de la infantessa fins la tercera edat, es tracta d’un element educatiu i de salut de primer psicofísica. L’esport és una eina d’integració social per tots els col·lectius sense distinció.

1. Adaptar les instalacions esportives municipals a les exigències d’un Pla d’Estalvi Energètic i de l’Aigua.

2. Descentralització de les activitats esportives als barris i pedanies, aprofitament de les instalacions existents a col·legis públics en horari de vesprada i caps de setmana. Utilització dels monitors esportius municipals.

3. Pla d’equipaments esportius, que incloga les necessitats de gestió, manteniment i autofinançament de les mateixes i foment de la gestió participativa d’instal·lacions esportives.

4. Potenciar el creixement i desenvolupament d’entitats esportives a través de convenis globals de col·laboració.

5. Prioritzar programes esportius adreçats a col·lectius ciutadans que actualment no practiquen cap esport.

6. Elaboració anual d’un PROGRAMA O PLAN D’ACTIVITATS ESPORTIVES que han d’intentar cobrir una ampla oferta per tots els sectors socials. També es valorarà a este pla la dotació d’instalacions esportives a zones verdes i places públiques de la ciutat, a tots els barris i pedanies.

7. Potenciar l’esport escolar als instituts.

8. Creació de programes d’activitats físic esportives i culturals per a l’estiu.

9. Potenciar els equips mixts en les categories d’iniciació esportiva.

10. Potenciar i ampliar l’activitat esportiva a l’àmbit educatiu.

11. Fomentar la pràctica de l’esport en funció de les necessitats personal i no de competitivitat, oferint varietat de modalitats i promoció del medi i el seu respecte.

12. Garantir la igualtat en la pràctica de l’esport entre l’home i la dona. Fomentar la pràctica esportiva femenina.

13. Incentivar a les associacions esportives que apliquen pràctiques d’igualtat de gènere.

14. Assegurar la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania per la pràctica esportiva, especialment entre col·lectius que puguen trobar majors dificultats. En esta línia s’han de realitzar programes en cooperació amb els sectors socials implicats i els gestors dels equipaments esportius.

15. Desenvolupar programes de salut a través de l’esport, adreçats al tractament de patologies específiques en coordinació amb els serveis sanitaris.

16. Fomentar l’adequada formació dels monitors esportius, mitjançant cursos i altres fòrums formatius. Fer especial èmfasi en el concepte esport­salut.

17. Estimular els usos de les instal·lacions esportives escolars més enllà de l’horari lectiu per a la pràctica de l’esport i la necessària iniciació esportiva.

18. Fomentar les pràctiques esportives a l’aire lliure, al carrer i als espais públics oberts, places, parcs, platges, amb la instal·lació d’elements per a la seua pràctica. En este sentit és important considerar el llit del riu Vinalopó com una altra instalació esportiva i caldrà dotar-­la a l’efecte de l’equipament necessari.

19. Garantir la dotació d’equipaments esportius públics, que permeta atendre les necessitats de tota la ciutadania i de totes les pràctiques esportives que es promouen a Elx.

20. Recuperació d’esports i jocs autòctons.

21. Pla de foment de l’esport base, dialogat amb els clubs esportius de la ciutat.


BotonInicio ideas