10. #MésPatrimoni

PatrimonioVAL


Uns dels reptes de la nostra ciutat és saber mirar-­se i interpretar-­se a ella mateixa, en este sentit la recuperació del nostre patrimoni industrial o arquitectònic juguen un paper fonamental.

Un dels icons que imaginem és la fàbrica dels Ferrández, situat a un paratge natural que també requereix d’una intervenció urgent. Com sabeu es tracta d’una antiga fàbrica de ceràmica ara en desús i que requereix d’una adequada protecció per tractar­-se d’una icona de la industrialització de la ciutat.

Este edifici, com d’altres, podria impulsar la cultura creativa a Elx, sent un referent creatiu que podria servir per a projecció de tot tipus d’artistes locals, o també com a espai per al debat o per iniciar tot tipus de projectes rel·lacionats amb la cultura.

1. Cal establir un inventari i un catàleg d’edificis d’interès a través del Pla de rehabilitació i recuperació del Patrimoni Històric­ i Artístic.

2. Una vegada definits, al Pla de rehabilitació, els projectes d’interés per la ciutat, serà necessària l’elaboració de plans d’impacte social i ambiental per avaluar la conveniència de desenvolupar un determinat projecte, segons siguen els costos econòmics i el retorn social de la inversió, així com valorar les vies de finançament per tal de traure el projecte endavant (ja siga d’iniciativa pública o privada amb col·laboració pública).

3. Pla de gestió dels espais recuperats. En el mateix pla de rehabilitació, s’haurà de contemplar les possibles formes de gestió de l’espai cultural recuperat. A Compromís per Elx, volem impulsar l’autogestió per part d’artistes locals d’estos diversos espais, per tal de seguir fomentant la creativitat i complementar l’oferta cultural municipal d’una forma molt més dinàmica.

A estos plans s’hauran de definir:

(1) les formes de gestió concreta de cada espai; (2) les diferents disciplines artístiques i culturals associades a cada espai de conformitat al que s’haja indicat al pla de rehabilitació; (3) els costos i despeses associats a la gestió; (4) els preus públics associats a la cessió de l’espai; (5) les normes associades a un bon ús de l’espai, tant normes ambientals com d’accés al públic.


BotonInicio ideas